Archiwum dla Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego

Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 5-7.12.2012 oraz Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwerystetu Jagiellońskiego 6-7.12.2012

Posted in Konferencje with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 3 grudnia 2012 by wodolot

Tegoroczna Konferencja Sprawozdawcza IA UW odbędzie się w dniach 5-7.12, w Skarżysku Kamiennej. Program krąży obecnie w Intranecie, więc dla wglądu ogółu Wod.o.Lot publikuje go otwarcie.

W tym samym niemalże momencie w Krakowie odbywać się będzie Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – 6-7.12.2012. To drugi rok z rzędu, kiedy redaktorzy Wod.o.Lotu obserwują pokrywanie się terminów konferencji. Przypadek? Poniżej prezentujemy programy obu konferencji.

Czytaj dalej

Sympozjum „Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej” , 20-21 października, Gdańsk

Posted in Konferencje with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 12 października 2011 by wodolot

W imieniu organizatorów zapraszamy na sympozjum poświęcone kulturze wielbarskiej i tematom pokrewnym odbywające się w dniach 20-21 października (czwartek-piątek) w Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew” w Gdańsku przy ulicy Chmielnej 53. Sympozjum patronować będzie honorowy komitet w składzie: prof. dr hab. Magdalena Mączyńska, prof.dr hab. Wojciech Nowakowski,  prof. dr hab.Tadeusz Grabarczyk i dr Henryk Machajewski. Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł, a dla emerytowanych archeologów i studentów archeologii przewidziano zniżkę w wysokości 50%. Wpłaty bezpośrednio w kasie Muzeum w dniu rozpoczęcia spotkania. Przewidziano również publikację pokonferencyjną.

Jak piszą organizatorzy: Okres wpływów rzymskich i schyłek starożytności na ziemiach polskich, jakkolwiek stosunkowo dobrze poznany, budzi wciąż żywe zainteresowanie archeologów. Dotyczy to także zjawiska kulturowego, które od ponad 35 lat nosi miano kultury wielbarskiej.

Jak każda z egzystujących w tym czasie kultur jest ona otwarta na najrozmaitsze prądy czy nowości tak w zakresie źródeł ruchomych, jak i tych związanych chociażby ze zwyczajami pogrzebowymi. Mamy rzecz jasna świadomość o bliskich kontaktach z germańskimi kulturami nadłabskiego kręgu kulturowego, z kulturami lokalnymi jak przeworska czy krąg kultur zachodniobałtyjskich a później z zespołem kultury czerniachowskiej. Nieobce, co zrozumiałe, są kontakty z szeroko rozumianą Skandynawią. Spotykamy się też ze zjawiskiem obecności różnorodnych elementów wielbarskich w materiałach wymienionych kultur.

Istotnym czynnikiem stymulującym owe kontakty były funkcjonujące wówczas szlaki handlowe, z których najważniejsze znaczenie miał tzw. szlak bursztynowy. Nie mniej istotne były też szlaki morskie a także bezpośrednie kontakty społeczności wszystkich wymienionych zespołów kulturowych.

Sądzimy, że znaczny przyrost bazy źródłowej pozwoli na uzmysłowienie owych wzajemnych kontaktów i być może na pewne uporządkowanie dotychczasowej wiedzy.

Do wygłoszenia referatów organizatorzy zaproszą wybitnych specjalistów z tego okresu pradziejowego zarówno archeologów jak i specjalistów innych dziedzin nauki od zawsze współpracujących z archeologami jak antropologów, historyków starożytności, językoznawców, paleobotaników, dendrologów, geologów, włókienników i innych.

Źródło: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej
Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu

 20-21 października
Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew”

ul. Chmielna 53
Gdańsk

ORGANIZATORZY:

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego
Fundacja Ochrony Zabytków w Gdańsku

PROGRAM KONFERENCJI:

Czwartek, 20 października

9.30 Otwarcie obrad sympozjum, powitanie uczestników
9.40 Prof. dr Jerzy Kmieciński (Łódź) – Rola archeologii w świadomości historycznej współczesnego społeczeństwa. Referat.
10.00 Prof. dr hab. Aleksander Bursche (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) – Kontakty kultury wielbarskiej w świetle znalezisk monet – 25 lat później. Referat.
10.20 Dr Adam Cieśliński (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)– Kurhany kultury wielbarskiej. Referat.
10.40 Prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska (Instytut Germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego) – Językoznawstwo w archeologii. Referat.
11.00 Dyskusja.
11.20 Promocja książek:1. B. Kontny, J. Okulicz-Kozaryn, M. Pietrzak, Nowinka, Site 1, The cementery from the Late Migration Period in the northern Poland. 2. Między kulturą pomorską, a kulturą oksywską. Przemiany kulturowe w okresie lateńskim; przerwa na kawę.
12.00 Dr Bartosz Kontny, lic. Zofia Ogonowska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) – Rzymski trop? Niezwykły pas z Pruszcza Gdańskiego. Komunikat.
12.10 Prof. dr hab. Magdalena Mączyńska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego), prof. dr hab. Maciej Pawlikowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – Badania stanowiska bagiennego w Borczu-Babim Dole, pow. Kartuzy, stan. 2. Referat.
12.30 Dr hab. Krzysztof Walenta (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) – Osady i osadnictwo ludności kultury wielbarskiej na przykładzie tzw. Ziemi Chojnickiej. Referat.
12.50 Mgr Andrzej Kasprzak (Muzeum w Koszalinie) – Pochówki ludności kultury wielbarskiej odkryte w sezonach 2008-2010 na cmentarzysku w Czarnówku, gm. Nowa Wieś Lęborska, stan. 5. Referat.
13.10 Mgr Magdalena Benysek (Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM w Poznaniu), mgr Maciej Marczewski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Datowanie radiowęglowe stanowisk z okresu wpływów rzymskich na Pomorzu – dawne badania i najnowsze wyniki na podstawie prób ze stan. 5 w Czarnówku, gm. Nowa Wieś Lęborska. Referat.
13.30 Mgr Adam Ostasz (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) – Nowe materiały do badań regionalnych i ponadregionalnych kultury wielbarskiej-Lipianki, gm.Kwidzyn,stan.3. Część I. Referat.
13.50 Dr Anna Strobin (Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Nowe materiały do badań regionalnych i ponadregionalnych kultury wielbarskiej – Lipianki, gm.Kwidzyn, stan.3. Część II. Referat.
14.10 Dyskusja.
14.30 Przerwa obiadowa.
15.40 Dr hab. prof. UG Andrzej P. Kowalski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego)– Ozdoby germańskie. Nazewnictwo i symbolika. Referat.
16.00 Mgr Jolanta Szałkowska-Łoś (Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy) – Wybrane pochówki rejestrowane na cmentarzysku w Zakrzewskiej Osadzie, gm. Więcbork-przyczynek do poznania kontaktów ponadregionalnych kultury wielbarskiej. Komunikat.
16.10 Mgr Małgorzata Kurzyńska (Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu) – Ponadregionalne elementy kulturowe uchwycone na cmentarzyskach kultury wielbarskiej w późnym okresie wpływów rzymskich i wczesnej fazie wędrówek ludów w północno-wschodniej części ziemi chełmińskiej. Referat.
16.30 Mgr Joanna Struwe (Instytut Archeologii UMK w Toruniu) – Ceramika wykonana przy pomocy koła garncarskiego jako przejaw kontaktów ponadregionalnych na osadzie społeczności kultury wielbarskiej w Warlubiu (pow.świecki). Referat.
16.50 Mgr Ewa Fudzińska (Muzeum Zamkowe w Malborku), dr Piotr Fudziński (Tczew) – Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej na prawobrzeżnym Powiślu w świetle badań cmentarzyska w Nowym Targu i mikroregionu nowotarskiego. Referat.
17.10 Prof. dr hab. Janusz Piontek, mgr Beata Iwanek (Instytut Antropologii UAM w Poznaniu) – Szkieletowe wyznaczniki warunków życia ludności kultury wielbarskiej w ujęciu porównawczym. Referat.
17.30 Dr Henryk Machajewski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Oblicze Pomorza po rozproszeniu się ludności kultury wielbarskiej. Referat.
17.50 Prof. dr hab. Jan Schuster (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) – Kultura wielbarska, a krąg nadłabski- zasiedztwo, interakcja lub wzajemna obojętność. Referat.
18.10 Dyskusja.
Około godz. 18.30 rozpoczęcie spotkania koleżeńskiego.

Piątek 21 października

9.30 Dr hab. prof. UMK Daniel Makowiecki (Instytut Archeologii UMK w Toruniu), mgr Marzena Makowiecka (Pracownia Archeozoologiczna w Rokietnicy) – Źródła archeozoologiczne do poznania gospodarki zwierzętami kultury wielbarskiej na Pomorzu Nadwiślańskim. Referat.
9.50 Mgr Radosław Prochowicz (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Mikroregion osadniczy kultury wielbarskiej nad dolnym Orzycem. Referat.
10.10 Dr Franciszek Rożnowski (Słupsk), dr Lidia Cymek (Akademia Pedagogiczna w Słupsku) – Najnowsze wyniki badań antropologicznych ludności kultury wielbarskiej na Pomorzu. Referat.
10.30 Dr Andrzej Michałowski, mgr Milena Teska (Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu), dr Daniel Żychliński (Archeologiczna Pracownia Badawcza „Thor”) – Interakcje regionalne w południowo-zachodniej strefie kultury wielbarskiej. Referat.
10.50 Dr Jarosław Lewczuk (Pracownia Archeologiczna dr Jarosław Lewczuk, Zielona Góra) – Kultura wielbarska na środkowym Nadodrzu. Referat.
11.10 Dr Tomasz Gralak (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego) – Kultura przeworska i wielbarska – w poszukiwaniu przyczyn odmienności. Referat.
11.30 Dr hab. prof. UŁ Marek Olędzki (Instytut Politologii Uniwersytetu Łódzkiego) – Cmentarzysko z kręgami kamiennymi w Mnichu k/Kutna jako wyraz oddziaływań kultury wielbarskiej na środowisko kultury przeworskiej. Referat.
11.50 Dyskusja, przerwa na kawę.
12.20 Mgr Marcin Woźniak (Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy w Pruszkowie) – Północne Mazowsze u schyłku antyku. Wybrane problemy badań nad późną fazą kultury wielbarskiej. Referat.
12.40 Dr Wadim Bielawiec (Instytut Historii NAN Białorusi) – Kontakty ponadregionalne osadnictwa kultury wielbarskiej z Środkowego Nadbuża na przykładzie materiałów z cmentarzyska Piatrowicze (Białoruś). Referat.
13:00 Dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska (Instytut Archeologii UMCS w Lublinie) – Ulów, stanowisko 7 – nowe cmentarzysko kultury wielbarskiej na Roztoczu Środkowym-z badań nad kontaktami kultury wielbarskiej i kultury czerniachowskiej. Referat.
13.20 Mgr Maxim Lewada (Kijów) – Świątynie kultury czerniachowskiej. Referat.
13.40 Dr Nina Lau (Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig) – Das Fürstengrab der Wielbark-Kultur von Pillgramsdorf/Pielgrzymowo. Referat.
14.00 Dr Ruth Blankenfeldt (Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig) – Funde mit Wielbark-Bezug im Thorsberger Opfermoor. Referat.
14.20 Dyskusja.
15.00 Prof. dr hab. Magdalena Mączyńska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) – Podsumowanie sympozjum.
Około godz.15.30 zakończenie sympozjum

Program konferencji można pobrać ze strony Muzeum Archeologicznego w Gdańsku lub bezpośrednio tutaj: *.pdf (249KB) lub *.doc (37KB).

(MJ)

Program konferencji „Cyfrowa przeszłość”

Posted in Ciekawostki, Konferencje with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 4 listopada 2010 by wodolot

Wreszcie opublikowano program tegorocznej konferencji, oto i on. Miłego czytania i do zobaczenia na UKSW!

PROGRAM KONFERENCJI – PDF

PONIEDZIAŁEK – 8 listopada 2010 r.

9.00-10.00 REJESTRACJA
SESJA I – POWITANIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
10.00-11.00
Przedstawiciele Patronów Honorowych, Patronów Merytorycznych oraz Organizatorów konferencji
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks prof. dr hab. Henryk Skorowski
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Komisja Metod i Teorii Badań Archeologicznych
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
SESJA II
Standardy digitalizacji dziedzictwa kulturowego – zagadnienia ogólne
11.00-11.20
Agnieszka Jaskanis, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Digitalizacja. Obowiązki i potrzeby standaryzacji w muzealnictwie archeologicznym
11.20-11.40
Arkadiusz Kołodziej, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa
Metadane, model danych i udostępnianie informacji o zabytkach nieruchomych w świetle dyrektywy INSPIRE. Cele i zadania Centrum Kompetencji KOBiDZ
11.40-12.00
Grzegorz Płoszajski, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Politechnika Warszawska
Standardy metadanych technicznych w digitalizacji dziedzictwa kulturowego
12.00-12.20
Dorota Folga-Januszewska, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Założenia standaryzacji w projektowanej nowelizacji ustawy o muzeach
12.20-12.30
DYSKUSJA
12.30-13.30
PRZERWA OBIADOWA
SESJA III
Interdyscyplinarne doświadczenia z digitalizacją i standaryzacją
13.30-13.45
Piotr Kaczmarek, ESRI Polska
Referat sponsorowany
13.45-14.05
Agnieszka Oniszczuk-Rakowska, Dział Archeologii, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa
Projekt CARARE – archeologia i architektura w Europeanie
14.05-14.25
Albina Mościcka, Instytut Geodezji i Kartografii
Marek Marzec, Portal Polska.pl (NASK)
Standardy opisu zabytków jako podstawa budowy aplikacji GEOHeritage
14.25-14.40
Łukasz Sławik, MGGP Aero
Referat sponsorowany
14.40-15.00
Patrycja Kućmierczyk-Seweryniak, Paweł Kunstman, Infogenia
Sposoby opisu danych
15.00-15.20
Bartłomiej Gruszka; Archeoplan Zielona Góra
Zastosowanie fotogrametrii w archeologii na wybranych przykładach
15.20-15.30
DYSKUSJA
15.30-16.00
PRZERWA NA KAWĘ
SESJA IV
Standardy w praktyce – cz. I
16.00-16.20
Jerzy Sikora; Zakład Archeologii Pomorza, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Otwarte formaty i otwarte oprogramowanie w dokumentacji archeologicznej. Przykład Ekspedycji Archeologicznej Ostrowite.
16.20-16.40
Miłosz Pigłas; Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zastosowanie tablic asocjacyjnych do odwzorowania układów archeologicznych w relacyjnej bazie danych
16.40-17.00
Łukasz Czyżewski; Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dziedzictwo archeologiczne w przestrzeni multimedialnej. Praktyczne zastosowanie rozwiązań niskobudżetowych – oprogramowania shareware i open source w prezentacji i popularyzacji cyfrowej dorobku archeologicznego.
17.00-17.15
DYSKUSJA
17.15-18.00
PANEL DYSKUSYJNY
Łukasz Czyżewski; Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dziedzictwo archeologiczne w kontekście multimedialnej popularyzacji wyników badań. Narzędzia komercyjne, niskobudżetowe czy open source?
WTOREK – 9 listopada 2010 r.
9.30-10.00
REJESTRACJA
SESJA V
Międzynarodowe doświadczenia w zakresie digitalizacji i standaryzacji
10.00-10.20
Piotr Kuroczyński (Darmstadt – Niemcy); Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet Informations- und Kommunikationstechnologie in der Architektur, Prof. Manfred Koob
Paweł Madera (Wrocław); Muzeum Miejskie Wrocławia, Oddział Muzeum Archeologiczne
Cyfrowa wizja przedlokacyjnego Wrocławia (X – lata 20. XIII w.). Metody, problemy i perspektywy wirtualnej rekonstrukcji zaginionej przestrzeni kulturowej.
10.20-10.40
George Indruszewski
DHI Warszawa/GWZO Leipzig/RUC Roskilde; Managing 3D digital data of ceramic artifacts: acquisition technology and archiving
10.40-11.00
Marek Barański
The Çatalhöyük Project: Team Poznan, Gdańsk
Zastosowanie cyfrowych narzędzi analizy stratygraficznej na przykładzie wykopu TP na stanowisku Çatalhöyük (Turcja). Aspekty metodyczne
11.00-10.10
Referat sponsorowany
11.10-11.30
Kalina Juszczyk; ARCHEOMETRIA
Cyfrowe metody dokumentacji archeologicznego materiału ceramicznego i ich standaryzacja na przykładzie importowanej ceramiki grupy Tiszadob-Kapušany ze stanowiska 17 w Brzeziu, gm Kłaj, woj. małopolskie
11.30-11.40
Julia Chyla; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ku standaryzacji digitalizacji dokumentacji tradycyjnej – przykład wczesnoceltyckiej osady Altdorf „Am Friedhof” w Niemczech, w programie ArcView
11.40-12.00
Mateusz Stróżyk; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rekonstrukcja obiektów archeologicznych przy użyciu systemów CAD\GIS. Założenia teoretyczne
12.00-12.10
Małgorzata Markiewicz; Zespół Badań Ratowniczych Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział we Wrocławiu
Trójwymiarowa rekonstrukcja przeszłości
12.10-12.30
Łukasz Uchański; Scan Survey Geomatics
Naziemny skaning laserowy w architekturze i archeologii
12.30-12.40
Tadeusz Baranowski, Robert Żukowski, IAiE PAN, Warszawa
Barcode and datamatrix – nowoczesne narzędzie do archiwizowania znalezisk i dokumentacji
12.40-13.40
PRZERWA OBIADOWA
SESJA VI
Standardy w praktyce – cz. II
13.40-14.00
Bartosz Gołembnik, Marcin Kulesza, Stanisław Rzeźnik; Andrzej Gołembnik, Zespół Archeologiczno- Konserwatorski
Zastosowanie technik fotogramterycznych i skanowania laserowego dla potrzeb badań archeologicznych na terenie pałacu fortecznego Krzyżtopór w Ujeździe.
14.00-14.20
Katarzyna Gołembnik, Bartosz Gołembnik; Andrzej Gołembnik, Zespół Archeologiczno- Konserwatorski
Środowisko CAD jako źródło informacji dla archeologicznej bazy GIS – przykład wilanowski.
14.20-14.40
Jacek Gzowski; Agencja DART Jacek Gzowski, Gdańsk
Wymiar 4D jako perspektywiczny system interdyscyplinarnej dokumentacji badawczej przestrzeni historycznej.
14.40-15.00
Andrzej Gołembnik; Andrzej Gołembnik, Zespół Archeologiczno- Konserwatorski
Trójwymiarowa wizualizacja wyników badań archeologicznych – realna potrzeba, czy fanaberia.
15.00-15.20
Rafał Solecki; Agencja DART Jacek Gzowski, Gdańsk
Rozwój technik dokumentacji cmentarzysk wielowarstwowych na przykładzie cmentarza średniowiecznego w Wilanowie – badania 1955 – 2010.
15.20-15.40
Referat sponsorowany
15.40-16.00
PRZERWA NA KAWĘ
SESJA VII
Standardy w praktyce – cz. III
16.00-16.20
Łukasz Sławik; MGGP Aero, Oddział Warszawa
Rafał Zapłata; Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
LIDAR w archeologii
16.20-16.40
Alina Jaszewska, Anna Leciejewska, Piotr Wolanin; Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska Alina Jaszewska
Weryfikacja badań geomagnetycznych metodą wykopaliskową
16.40-17.00
Alina Jaszewska, Anna Leciejewska, Piotr Wolanin; Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska Alina Jaszewska
Zastosowanie metody geofizycznej (detektor metalu) w badaniach archeologicznych
17.00-17.20
Łukasz Banaszek; Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Problemy związane z zastosowaniem GIS w archeologii na przykładzie badań prowadzonych w dorzeczu środkowej Wieprzy
17.25-17.40
Ewa Banasiewicz – Szykuła, Grzegorz Mączka; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
Leszek Gawrysiak ; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w ewidencji stanowisk archeologicznych metodą AZP na terenie woj. lubelskiego
17.40-18.00
Agnieszka Seidel-Grzesińska; Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski
Ksenia Stanicka-Brzezicka; Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski
Dokumentacja cyfrowa dzieła sztuki: standardy, narzędzia, technologie, przykłady.
DYSKUSJA PODSUMOWUJĄCA
ŚRODA – 10 listopada 2010 r.
9.30-10.00
REJESTRACJA
WARSZTATY
10.00-10.45
Piotr Kaczmarek; ESRI Polska
Teledetekcja w archeologii
10.50-11.35
Piotr Kaczmarek; ESRI Polska
Rozwiązania ArcGIS w archeologii
11.35-12.00
PRZERWA NA KAWĘ
12.00-12.45
Piotr Kaczmarek; ESRI Polska
Rozwiązania mobilne ESRI w archeologii
12.50-13.50
Gerard Wełniak, Jacek Nowakowski; Scanning 3D oraz DIGITAL – CENTER
Zastosowanie 2D i 3D w archeologii oraz standaryzacja digitalizacji dokumentów

SESJE POSTEROWE
8 listopad 2010 r. [poniedziałek] – godz. 15.30-16.00
9 listopad 2010 r. [wtorek] – godz. 15.40-16.00

%d blogerów lubi to: