Statut

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych

organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW


Regulamin Studenckiego Koła Naukowego UW Nowoczesnych Metod Prospekcji i Dokumentacji Archeologicznej Wod.O.lot

Nazwa i siedziba Organizacji

§ 1

1.Studenckie Koło Naukowe UW Nowoczesnych Metod Prospekcji i Dokumentacji Archeologicznej Wod.O.lot , zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu UW oraz niniejszego Regulaminu.

2.Siedzibą Koła jest Instytut Archeologii (Szkoła Główna), Uniwersytet Warszawski u. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Cele Koła i sposoby ich realizacji

§ 2

Celami Koła są:

a) Doprowadzenie do powstania w Instytucie Archeologii UW jednostki zajmującej się archeologią podwodną, lotniczą, geoarcheologią i pokrewnymi dziedzinami,

b) Zbieranie materiałów i popularyzacja wiedzy o nowoczesnych metodach        prospekcji i dokumentacji archeologicznej (np. prospekcja i wykopaliska podwodne, zdjęcia lotnicze stanowisk, nieinwazyjne metody badawcze itd.),

c) Umożliwienie członkom Koła wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce,

d) Wspieranie rozwoju nowoczesnych metod badawczych w archeologii,

e) Popularyzacja archeologii i jej znaczenia dla dziedzictwa kulturowego.

§ 3

Koło realizuje swoje cele poprzez:

a)  Organizowanie szkoleń, konferencji naukowych, debat, spotkań tematycznych oraz współorganizowanie zajęć akademickich,
b) Współpracę z innymi organizacjami i kołami naukowymi,

c) Prowadzenie prac badawczych z zakresu archeologii podwodnej, lotniczej, geoarcheologii oraz pokrewnych dziedzin,

d) Udział w imprezach popularyzujących naukę.

Członkostwo

§ 4

Członkiem Koła może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego. O członkowstwo Koła może ubiegać się również doktorant UW, który uzasadni zainteresowanie realizacją jej celów.

§ 5

  1. Nabycie członkostwa Koła następuje wskutek uchwały Zarządu Koła akceptującej pisemną deklarację członkowską.
  1. Utrata członkowska następuje: na skutek uchwały Zarządu Koła; na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Koła, podanego do wiadomości Zarządu; z powodu zgonu członka; z powodu skreślenia z listy studentów.
  1. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 6

Członek Koła ma prawo do:

a)    czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła,

b)    udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Koło możliwości,

c)    używania odznak i znaków Koła, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i filozofią działania Koła,

d)    zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła.

§ 7

Do obowiązków członków należy:

a)    aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła,

b)    stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Koła,

c)    regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Koła.

Władze Koła: powoływanie, odwoływanie, kompetencje

§ 8

Do władz Koła należy:

a)    Walne Zgromadzenie Członków,

b)    Zarząd.

§ 9

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a)    uchwalanie i zmiany Regulaminu Koła,

b)    wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu,

c)    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,

d)    podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła,

e)    rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Koła

§ 10

  1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez prezesa Zarządu Koła co najmniej raz w roku oraz na żądanie co najmniej połowy członków Koła.
  1. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Koła.

§ 11

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

§ 12

Zarząd Koła składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza-skarbnika oraz innych członków jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi.

§ 13

Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

§ 14

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 15

  1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz.
  1. Prezes Zarządu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności Koła za rok poprzedni.
  1. Prezes Koła zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Koła, zmiany we władzach Koła, i aktualny wykaz członków Koła.

Postanowienia końcowe

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. 28.11.2008 r.

Jedna myśl w temacie “Statut

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s