Sympozjum „Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej” , 20-21 października, Gdańsk

W imieniu organizatorów zapraszamy na sympozjum poświęcone kulturze wielbarskiej i tematom pokrewnym odbywające się w dniach 20-21 października (czwartek-piątek) w Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew” w Gdańsku przy ulicy Chmielnej 53. Sympozjum patronować będzie honorowy komitet w składzie: prof. dr hab. Magdalena Mączyńska, prof.dr hab. Wojciech Nowakowski,  prof. dr hab.Tadeusz Grabarczyk i dr Henryk Machajewski. Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł, a dla emerytowanych archeologów i studentów archeologii przewidziano zniżkę w wysokości 50%. Wpłaty bezpośrednio w kasie Muzeum w dniu rozpoczęcia spotkania. Przewidziano również publikację pokonferencyjną.

Jak piszą organizatorzy: Okres wpływów rzymskich i schyłek starożytności na ziemiach polskich, jakkolwiek stosunkowo dobrze poznany, budzi wciąż żywe zainteresowanie archeologów. Dotyczy to także zjawiska kulturowego, które od ponad 35 lat nosi miano kultury wielbarskiej.

Jak każda z egzystujących w tym czasie kultur jest ona otwarta na najrozmaitsze prądy czy nowości tak w zakresie źródeł ruchomych, jak i tych związanych chociażby ze zwyczajami pogrzebowymi. Mamy rzecz jasna świadomość o bliskich kontaktach z germańskimi kulturami nadłabskiego kręgu kulturowego, z kulturami lokalnymi jak przeworska czy krąg kultur zachodniobałtyjskich a później z zespołem kultury czerniachowskiej. Nieobce, co zrozumiałe, są kontakty z szeroko rozumianą Skandynawią. Spotykamy się też ze zjawiskiem obecności różnorodnych elementów wielbarskich w materiałach wymienionych kultur.

Istotnym czynnikiem stymulującym owe kontakty były funkcjonujące wówczas szlaki handlowe, z których najważniejsze znaczenie miał tzw. szlak bursztynowy. Nie mniej istotne były też szlaki morskie a także bezpośrednie kontakty społeczności wszystkich wymienionych zespołów kulturowych.

Sądzimy, że znaczny przyrost bazy źródłowej pozwoli na uzmysłowienie owych wzajemnych kontaktów i być może na pewne uporządkowanie dotychczasowej wiedzy.

Do wygłoszenia referatów organizatorzy zaproszą wybitnych specjalistów z tego okresu pradziejowego zarówno archeologów jak i specjalistów innych dziedzin nauki od zawsze współpracujących z archeologami jak antropologów, historyków starożytności, językoznawców, paleobotaników, dendrologów, geologów, włókienników i innych.

Źródło: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej
Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu

 20-21 października
Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew”

ul. Chmielna 53
Gdańsk

ORGANIZATORZY:

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego
Fundacja Ochrony Zabytków w Gdańsku

PROGRAM KONFERENCJI:

Czwartek, 20 października

9.30 Otwarcie obrad sympozjum, powitanie uczestników
9.40 Prof. dr Jerzy Kmieciński (Łódź) – Rola archeologii w świadomości historycznej współczesnego społeczeństwa. Referat.
10.00 Prof. dr hab. Aleksander Bursche (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) – Kontakty kultury wielbarskiej w świetle znalezisk monet – 25 lat później. Referat.
10.20 Dr Adam Cieśliński (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)– Kurhany kultury wielbarskiej. Referat.
10.40 Prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska (Instytut Germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego) – Językoznawstwo w archeologii. Referat.
11.00 Dyskusja.
11.20 Promocja książek:1. B. Kontny, J. Okulicz-Kozaryn, M. Pietrzak, Nowinka, Site 1, The cementery from the Late Migration Period in the northern Poland. 2. Między kulturą pomorską, a kulturą oksywską. Przemiany kulturowe w okresie lateńskim; przerwa na kawę.
12.00 Dr Bartosz Kontny, lic. Zofia Ogonowska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) – Rzymski trop? Niezwykły pas z Pruszcza Gdańskiego. Komunikat.
12.10 Prof. dr hab. Magdalena Mączyńska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego), prof. dr hab. Maciej Pawlikowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – Badania stanowiska bagiennego w Borczu-Babim Dole, pow. Kartuzy, stan. 2. Referat.
12.30 Dr hab. Krzysztof Walenta (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) – Osady i osadnictwo ludności kultury wielbarskiej na przykładzie tzw. Ziemi Chojnickiej. Referat.
12.50 Mgr Andrzej Kasprzak (Muzeum w Koszalinie) – Pochówki ludności kultury wielbarskiej odkryte w sezonach 2008-2010 na cmentarzysku w Czarnówku, gm. Nowa Wieś Lęborska, stan. 5. Referat.
13.10 Mgr Magdalena Benysek (Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM w Poznaniu), mgr Maciej Marczewski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Datowanie radiowęglowe stanowisk z okresu wpływów rzymskich na Pomorzu – dawne badania i najnowsze wyniki na podstawie prób ze stan. 5 w Czarnówku, gm. Nowa Wieś Lęborska. Referat.
13.30 Mgr Adam Ostasz (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) – Nowe materiały do badań regionalnych i ponadregionalnych kultury wielbarskiej-Lipianki, gm.Kwidzyn,stan.3. Część I. Referat.
13.50 Dr Anna Strobin (Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Nowe materiały do badań regionalnych i ponadregionalnych kultury wielbarskiej – Lipianki, gm.Kwidzyn, stan.3. Część II. Referat.
14.10 Dyskusja.
14.30 Przerwa obiadowa.
15.40 Dr hab. prof. UG Andrzej P. Kowalski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego)– Ozdoby germańskie. Nazewnictwo i symbolika. Referat.
16.00 Mgr Jolanta Szałkowska-Łoś (Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy) – Wybrane pochówki rejestrowane na cmentarzysku w Zakrzewskiej Osadzie, gm. Więcbork-przyczynek do poznania kontaktów ponadregionalnych kultury wielbarskiej. Komunikat.
16.10 Mgr Małgorzata Kurzyńska (Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu) – Ponadregionalne elementy kulturowe uchwycone na cmentarzyskach kultury wielbarskiej w późnym okresie wpływów rzymskich i wczesnej fazie wędrówek ludów w północno-wschodniej części ziemi chełmińskiej. Referat.
16.30 Mgr Joanna Struwe (Instytut Archeologii UMK w Toruniu) – Ceramika wykonana przy pomocy koła garncarskiego jako przejaw kontaktów ponadregionalnych na osadzie społeczności kultury wielbarskiej w Warlubiu (pow.świecki). Referat.
16.50 Mgr Ewa Fudzińska (Muzeum Zamkowe w Malborku), dr Piotr Fudziński (Tczew) – Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej na prawobrzeżnym Powiślu w świetle badań cmentarzyska w Nowym Targu i mikroregionu nowotarskiego. Referat.
17.10 Prof. dr hab. Janusz Piontek, mgr Beata Iwanek (Instytut Antropologii UAM w Poznaniu) – Szkieletowe wyznaczniki warunków życia ludności kultury wielbarskiej w ujęciu porównawczym. Referat.
17.30 Dr Henryk Machajewski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Oblicze Pomorza po rozproszeniu się ludności kultury wielbarskiej. Referat.
17.50 Prof. dr hab. Jan Schuster (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) – Kultura wielbarska, a krąg nadłabski- zasiedztwo, interakcja lub wzajemna obojętność. Referat.
18.10 Dyskusja.
Około godz. 18.30 rozpoczęcie spotkania koleżeńskiego.

Piątek 21 października

9.30 Dr hab. prof. UMK Daniel Makowiecki (Instytut Archeologii UMK w Toruniu), mgr Marzena Makowiecka (Pracownia Archeozoologiczna w Rokietnicy) – Źródła archeozoologiczne do poznania gospodarki zwierzętami kultury wielbarskiej na Pomorzu Nadwiślańskim. Referat.
9.50 Mgr Radosław Prochowicz (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Mikroregion osadniczy kultury wielbarskiej nad dolnym Orzycem. Referat.
10.10 Dr Franciszek Rożnowski (Słupsk), dr Lidia Cymek (Akademia Pedagogiczna w Słupsku) – Najnowsze wyniki badań antropologicznych ludności kultury wielbarskiej na Pomorzu. Referat.
10.30 Dr Andrzej Michałowski, mgr Milena Teska (Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu), dr Daniel Żychliński (Archeologiczna Pracownia Badawcza „Thor”) – Interakcje regionalne w południowo-zachodniej strefie kultury wielbarskiej. Referat.
10.50 Dr Jarosław Lewczuk (Pracownia Archeologiczna dr Jarosław Lewczuk, Zielona Góra) – Kultura wielbarska na środkowym Nadodrzu. Referat.
11.10 Dr Tomasz Gralak (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego) – Kultura przeworska i wielbarska – w poszukiwaniu przyczyn odmienności. Referat.
11.30 Dr hab. prof. UŁ Marek Olędzki (Instytut Politologii Uniwersytetu Łódzkiego) – Cmentarzysko z kręgami kamiennymi w Mnichu k/Kutna jako wyraz oddziaływań kultury wielbarskiej na środowisko kultury przeworskiej. Referat.
11.50 Dyskusja, przerwa na kawę.
12.20 Mgr Marcin Woźniak (Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy w Pruszkowie) – Północne Mazowsze u schyłku antyku. Wybrane problemy badań nad późną fazą kultury wielbarskiej. Referat.
12.40 Dr Wadim Bielawiec (Instytut Historii NAN Białorusi) – Kontakty ponadregionalne osadnictwa kultury wielbarskiej z Środkowego Nadbuża na przykładzie materiałów z cmentarzyska Piatrowicze (Białoruś). Referat.
13:00 Dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska (Instytut Archeologii UMCS w Lublinie) – Ulów, stanowisko 7 – nowe cmentarzysko kultury wielbarskiej na Roztoczu Środkowym-z badań nad kontaktami kultury wielbarskiej i kultury czerniachowskiej. Referat.
13.20 Mgr Maxim Lewada (Kijów) – Świątynie kultury czerniachowskiej. Referat.
13.40 Dr Nina Lau (Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig) – Das Fürstengrab der Wielbark-Kultur von Pillgramsdorf/Pielgrzymowo. Referat.
14.00 Dr Ruth Blankenfeldt (Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig) – Funde mit Wielbark-Bezug im Thorsberger Opfermoor. Referat.
14.20 Dyskusja.
15.00 Prof. dr hab. Magdalena Mączyńska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) – Podsumowanie sympozjum.
Około godz.15.30 zakończenie sympozjum

Program konferencji można pobrać ze strony Muzeum Archeologicznego w Gdańsku lub bezpośrednio tutaj: *.pdf (249KB) lub *.doc (37KB).

(MJ)


Jedna myśl w temacie “Sympozjum „Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej” , 20-21 października, Gdańsk

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s